logo
title

Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid.

Cập nhật ngày: 30/12/2021
Ngày 24/12/2021, Bộ tài chính ban hành thông tư số 120/2021/TT-BTC về Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid.

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm